REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BANGALORE.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.bangalore.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta
niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy
o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W
przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod domeną „www.bangalore.pl” prowadzony jest przez firmę: DESIRO Anna Kusio, wpisanym do ewidencjidziałalności gospodarczej.
Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D, lok. U5, 90-365 Łódź, NIP: 5632192580, Regon 369650166 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@bangalore.pl 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 1.4. Definicje: 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bangalore.pl 1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DESIRO Anna Kusio, wpisanym przez Urząd Miasta Łodzi do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, ul. Tytmienieckiego 16D, lok. U5, 90-365 Łódź, NIP: 5632192580, Regon: 369650166. oraz adres poczty elektronicznej: sklep@bangalore.pl 1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bangalore.pl lub też pisemnie na adres:
DESIRO Anna Kusio, 90-365 Łódź ul. Tymienieckiego 16 D, lok. U5
2.1.2.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz
danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne
jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z
chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.
2.1.3.
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.Usługobiorca zostaje zapisany
na Newsletter.
2.1.3.1.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.2.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem
do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox
w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i
wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w
wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany
jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: Al. Niepodległości 21a m 64, 02-653 Warszawa
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ayurvedapolska@gmail.com
2..4.4
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z
pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem
Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku
ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść
Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2.. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3..
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie
internetowej http://www.payu.pl.
4.1.4.1.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi:
4.1.4.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-
08-495.
4.2. Termin płatności:
4.2.1.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna na terytorium Unii Europejskiej.
5.2.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka pocztowa „Paczka + „ odbiór w placówce Poczty Polskiej
5.3.2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
5..3.3 Przesyłka Inpost
5.4.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:
5.4.1.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: Al. Niepodległości 21a m 64 02-653 Warszawa
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:ayurvedapolska@gmail.com
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy
lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma
być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ttymienieckiego 16D, lok. U5, 90-365 Łódź. Jeżeli ze
względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta
byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w
miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://goo.gl/jse4Jx
7.2.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu
do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/) (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę)
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.ploraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
operatora).
7.4.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://goo.gl/fBPFhX
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25
GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Tymienieckiego 16D, lok U5, 90-365 Łódź
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:sklep@bangalore.pl
8.2.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie
Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, co jest zalecaną formą
złożenia reklamacji.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba
że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu
z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Tymienieckiego 16D lok U5, 90-365 Łódź
8.7.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:
8..8.1.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta
- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje
prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej
kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
8.9.1.
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której
konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie
od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go
Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, 
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych
Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie
zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane
lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz.
1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Firma DESIRO
Anna Kusio
ul. Tymienieckiego 16D, lok. U5
90-365 Łódź
sklep@bangalore.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.